Zobacz:

 

Czy wiesz, że

"Wykonamy certyfikat Twojego budynku: najszybciej, najdokładniej."

DoradztwoEnergetyczne.pl

Świadectwa energetyczne


Świadectwa Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Oto kilka informacji i rad:

Co to jest Świadectwo Energetyczne Budynku?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej zwane też Certyfkatem Energetycznym Budynku jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię (wyrażoną w kWh/m2/rok) niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takich jak ogrzewanie,przygotowanie ciepłej wody, wentylacja i klimatyzacja. W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu eksploatacji i zwyczajów użytkowników.

Charakterystyka energetyczna budynku obliczana jest zgodnie z metodologią, którą szczegółowo opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Przy obliczaniu charakterystyki, oprócz czynników klimatycznych, brane są pod uwagę rodzaj zastosowanych w budynku materiałów w tym drzwi i okien, rodzaj stosowanej izolacji termicznej, instalacji grzewczej, wentylacji, klimatyzacji, stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz projekt budynku, kształt bryły, wielkość i posadowienie na działce.

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali to:

Świadectwo energetyczne, wzór

Kogo i czego dotyczy obowiązek certyfikacji budynków?

Obowiązek posiadania świadectw zapisany jest w ustawie Prawo budowlane. Świadectwa będą obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo budowlane inwestor jest obowiązany dołączyć świadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy w przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiących samodzielną całość techniczno-użytkową, przed wydaniem lokalu mieszkalnego lub takiej części budynku osobie trzeciej, sporządza się świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego lub części budynku, przy czym w przypadku budynków ze wspólną instalacją ogrzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej, sporządza się dla budynku.

W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy. Z obowiązku posiadania świadectw zwolnione są budynki:

Obowiązek sporządzenia takiego świadectwa spoczywa na właścicielu budynku/lokalu, jako że świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku. W przypadku nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Podczas sprzedaży budynku/lokalu będzie ono dokumentem niezbędnym do podpisania aktu notarialnego.

Właściciel lub zarządca budynku powinien uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i przekazać jego kopie nieodpłatnie właścicielowi lokalu mieszkalnego, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia przez niego wniosku w tej sprawie.

Kto może wystawić świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzić każda osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej lub osoba, która ukończyła nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. Ponadto świadectwa charakterystyki energetycznej będą mogły sporządzić osoby, które ukończą szkolenie i złożą z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy. Jeśli w myśl postanowień ustawy Prawo budowlane (Art. 5 ust. 8) osoba ta :
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
- ukończyła co najmniej studia magisterskie;
- nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Świadectwa energetycznego dla konkretnego budynku nie może przygotowywać jego projektant, kierownik budowy, zarządca budynku ani jego właściciel. Ten zakaz, który jest wprowadzany do projektu ustawy o systemie oceny energetycznej budynków, ma na celu wyeliminowanie zagrożenia nieobiektywności i niezależności osób oceniających budynek i jest podyktowany koniecznością zachowania właściwych postaw etyczno-moralnych. Lista takich osób uprawnionych do sporządzania Certyfikatów prowadzona jest przez Ministerstwo Infrastruktury

Jesteśmy nr 61 na tej liście

Jesteśmy do Państwa dyspozycji - Zapraszamy.

Nasza Oferta:

Wykonujemy:

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Cennik

Orientacyjne koszty uzyskania świadectw energetycznych wynoszą:

Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Dane o ofercie mają jedynie charakter informacyjny.

Ostateczny koszt zależy od wielkości budynku, jego przeznaczenia, stopnia skomplikowania, kompletności istniejącej dokumentacji technicznej


Jesteśmy do Państwa dyspozycji - Zapraszamy.

Click for Gdańsk, Polska Forecast

DoCerTe

DoradztwoCertyfikatyTermowizja

Jolanta Chmielewska

Tel.792 781 944 | docerte@gmail.com


Nasi przedstawiciele:

Pomorze:
Tel. 727 586 318 | docerte3miasto@gmail.com

Mazowsze:
Tel. 727 586 317 | docertesiedlce@gmail.com

Podbeskidzie:
Tel. 727 404 443 | docertebielsko@gmail.com